(රංජන් කස්තුරි)
 
රජයේ නිලධාරීන්ට ලබාදෙන වාහන බලපත්‍රය  අනුව ගෙන්විය හැකි වාහනවල උපරිම මිල සීමාව මෙවර අය වැයෙන් ඉවත් කර තිබේ.
 
එ අනුව වාහනයක් හිමි රාජ්‍ය  නිලධාරීන්ට ඕනෑම වටිනාකමකින් යුත් අති සුඛෝපබෝගි වාහනයක් ආනයනය කළ හැකිය. එහෙත් එම  නිලධාරීන්ට වාහන ආනයනයේදී ලබාදෙන උපරිම බදු සීමාව රුපියල් මිලියන තුනකට සීමා කර තිබේ.
 
මීට ඉහත රාජ්‍ය  නිලධාරීන්ගේ බලපත්‍ර මත ගෙන්වන වාහන වසර පහක් යන තුරු වෙනත් පාර්ශ්වයකට පැවරිය නොහැකි වූ නමුත් මෙවර අයවැයෙන් එම නීතිය ඉවත් කර ඇත.