කාසිවලට වටිනාකමක් ඇත. මේ වටිනාකම කෙසේ වෙතත් ඇත්තේ කාසි හිගයකි. කාසි එකතු කළ ඇතැම් පුද්ගලයෝ ඒවා විවිධ රටවලට තබමින් අපූරු ගොඩනැගීම් සිදුකරයි. මේ එවැනි අවස්ථා කිහිපයකි. සමතුලිතතාව භාවිතාකරමින් මේ නිර්මාණ බිහිකැර ඇත. coin (1) coin (1) coin (2) coin (3) coin (4) coin (5) coin (7) coin (8) coin (9) coin (10) coin (11)