පොළව යට ඉදිකළද පොළව මතුපිට  සාමාන්‍ය නිවෙසක පවතින සෑම සියලූ පහසුකමක්ම මේ නිවාස වලද ඇත.ඇතැම් ඒවායේ ටෙනිස් ක‍්‍රීඩා පිටි,ක‍්‍රීඩාගාර, හා ගුවන්  පථද ඇති බව සදහන්ය.

මෙවන් නිවාසයක මිල ඩොලර් 50,000 ක රුපියල් කෝටි 64 වැනි මුදලක සිට ඩොලර් ලක්ෂ 100 ක් රුපියල් කෝටියක්  අතර වේ.මිල තීරණය වනුයේ නිවාසයේ ඇති පහසුකම් මතය.මේ වන විට ඉදිකිරීම් සමාගම් බොහෝමයක් මේ සංකල්පයට නිවාස ඉදිකිරීම ආරම්භ කර ඇත.

මෙවන් නිවාසයක් තැනීමේදී සැකිල්ල ලෙස භාවිතා වනුයේ පොළව යට වැළලිය හැකි සේ සකස් කරන ලද බංකරය.මෙවන් බංකර ඇමරිකා  හමුදාවන් හා රසායන ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව කටයුතු කරන සමාගම් භාවිතා කරනු ලබයි.අවශය ස්ථානයේ පොළව කැන බංකරය වළලා එය මතුපිටින් පස් දමා වසා වළලා දැමෙයි. වාතය ලබාගැනීමට හා අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට විවරය යළි පොළව මතට පැමිණීමට හැකි වන සේ සකස් කරන ලද දොරටුවද හැර ඉතිරි සියල්ල පවතිනුයේ පස් යටය. පොළව කැන ඉදිකරන බංකර වලට වඩා මේ ක‍්‍රමය වඩා ඉක්මන් හා පහසු වේ.

ගැනුම්කරුවාගේ අවශ්‍යතාවය මත ඒවා නවීකරණය කිරීම අදාළ සමාගම් විසින් සිදුකරයි.
ඇතැම් විට බංකර කිහිපයක් එකිනෙක ඈදා විශාල පරිමාණයේ භූගත නිවෙස් ඉදිකරන අවස්ථාද ඇත.