ඉරාන ජනාධිපතිවරණයෙන් ප‍්‍රකාශිත ඡුන්ද වලින් සියයට 51 ක ලබා ගත් හස්සාන් රූහානි මහතා තේරී පත්ව තිබේ.  ඔහු මධ්‍යස්ථ මතධාරියෙකි.

 හස්සාන් මහතා ලබා ගත් ඡුන්ද සංඛ්‍යාව එක්කෝටි අසූ පන්ලක්ෂයකි.  මෙම ප‍්‍රකාශිත ඡුන්ද ප‍්‍රමාණයෙන් සියයට 51 කට මඳකා වැඩි ප‍්‍රමාණයකි.  ඔහුගේ ප‍්‍රතිවාදියා වූ බාකර් කාලිපාප් මහතා ලබා ගෙන ඇත්තේ ඡුන්ද හැට ලක්ෂයක් පමණකි .