සන්තොසමක් ලෙස ලැබුණු ලොතරැයි පතකින් ඩොලර් දහස් ගණනක දිනුමක් ලැබූ වේටර්වරියක් පිළිබඳව එංගලන්තයේ ස්පි‍්‍රන්ෆීල්ඞ්හි නගරයෙන් වාර්තාවේ. ඇය අවුරෝරා කේප්හාට් (25) නැමැති තරුණයකි. ඇය කොන්වේ අවන්හලේ වේටර්වරියක් ලෙස කටයුතු කරයි.

අවහන්හලට නිතර පැමිණෙන එක් ගනුදෙනුකරුවෙක් ඇයට සන්තොස්සම් ලෙස කෙනෝ වාසනා ටිකට් පත් දීමට පුරුදු වී සිටියේය. දිනක් ඔහු ඇයට ටිකට් පත් කිහිපයක් ලබා දී දෙකක් තෝර ගන්නා ලෙස පවසා තිබේ. ඇය ඉන් දෙකක් තෝරා ගෙන ඇත.

පසුව ලොතරැයි දිනුම් ඇදීම පරීක්‍ෂා කිරීමේදී ඇයගේ එක් ලොතරැයි පතකට ඩොලර් 5 (රුපියල් 655) ක්ද අනෙකට ඩොලර් 17500 (රුපියල් ලක්ෂ 23)ක්ද දිනුම් ලබා තිබිණ. ගනුදෙනුකරුවාට මෙය පැවසීමෙන් ඔහු මහත් සතුටට පත් වී ඇත. ඇය නැවත ලොතරැයි පත ඔහුට ලබා දුන් නමුදු ඔහු එය ප‍්‍රතික්ෂේප කර තමාගේ අත්සන තබා ගන්න ලෙස පවසා තිබේ.