නිල සංචාරයක් සඳහා ඊයේ (25)  චීනයට පැමිණි ප‍්‍රංශ ජනපති ෆ‍්‍රාන්සුවා  ඕලන්ද්(දකුණේ) චීන ජනපති සි ජින්පින් (වමේ) විසින් හමුදා උත්තමාචාර මැද පිළිගත් අවස්ථාව. න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය හා ගුවන්යානා ගනුදෙනු පිළිබඳව ද්වීපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පැවැත්වීමේ අරමුණින්  ජනපති  ඕලන්ද් චීනයට පැමිණියේය. චීන නව ජනපති ලෙස සි ජින්පින් දිවුරුම්දීමෙන් පසු බටහිර රටකින් චීනයට පැමිණි රාජ්‍ය නායකයා ජනපති  ඕලන්ද්ය.