වෙසක් වෙනුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ තැන තැන පහන් කූඩු, භක්ති ගීත ගායනා සිදු විය.

එහි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ බොහෝමයක් ඊට එක්වූහ.

1-copy 2-copy 4-(1)-copy IMG_7994-copy-2

IMG_4264[1]-copy IMG_4494[1]-copy