කකුල් බැඳ හරකුන් 11 දෙනකු පුංචි ලොරියක අඩුක්කැර අලූත්ගමට රැුගෙන එමින් සිටියදී බලපිටියේ හීනටියනදී සොයාගත් අම්බලන්ගොඩ පොලිසිය ඒ සතුන් මරණින් මුදා ගත්තේය.