(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)   

රට තුළ වෛද්‍ය නිලධාරින් 4000 කගේ පමණ පුරප්පාඩු පවතින බව සෞඛ්‍ය ඇමැතිනි පවිත්‍රාවන්නිආරච්චි මහත්මිය කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇත.   

මේ නිසා රජයේ සේවයේ නියුතු සියලුම ශ්‍රේණිවලට අයත් වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 63 දක්වා වැඩි කරන්නැයි ඇමැතිවරිය කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.   


සෞඛ්‍ය කේෂ්ත්‍රයේ සිදුකිරීමට යෝජිත සැලසුම් අනුව ඉදිරි වසර පහ සඳහා වෛද්‍යවරුන් 7000කගේ පමණ අවශ්‍යතාවක් පවතින බවද ඇමැතිවරිය වාර්තාවක් මගින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දන්වා ඇත.   


මේ තත්ත්වය තුළ දැනට සිටින වෛද්‍යවරුන් පිරිසක්ද විශ්‍රාම ගිය හොත් බරපතළ ගැටලුවක් මතුවන බැවින් ඔවුන්ගේ විශ්‍රාම යෑමේ වයස අවුරුදු 63 දක්වා වැඩි කරන්නැයි ඇමැතිවරිය ඉල්ලා ඇත.   


රජයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස අවුරුදු 63ක් වන නමුත්, ශ්‍රේණිගත වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස 61 ක් ලෙස පවතී.