මන්ත්‍රීන්ට ‘වියත්පුර’ නිවාස ගන්න වසරකට කෝටි 86ක්


දයාසීලි ලියනගේ  

ගිනි තබා විනාශ කළ නිවාස වෙනුවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුනට පන්නිපිටිය වියත්පුර නිවාස ව්‍යාපෘතියෙන් නිවාස ලබාදීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් වසරකට රුපියල් කෝටි 86ක මුදලක් වැය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී ඇත. 

නිවාස ගිනි තැබීමට ලක් නොවූ මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක් සඳහාද මෙම නිවාස ලබාදී ඇති බව වාර්තාවේ. මාදිවෙල මන්ත්‍රී නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ පදිංචිව සිටි මන්ත්‍රීවරුන් ගණනාවක්ද මෙම නිවාසවල පදිංචියට පැමිණ සිටින බව වාර්තාවේ.  


වියත්පුර නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිවාස මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් ගෙවා තිබූ ජනතාවට වසරක කාලයක් සඳහා මෙම නිවාස ලබාදීම අත්හිටුවා ඇති අතර මීට අමතරව මෙම නිවාස ලබාදීමේදී මහරගම අපේක්ෂා ​රෝහල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තිකයන්ට හා සේවකයන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීමට මීට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබුණි.