මධ්‍යම, සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇති වන බවත් දිවයින හරහා සහ අවට මුහුදු ප්‍රදේශ වලින් විටින් විට නිරිත දෙසින්  තද සුළං බලාපොරොත්තු විය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                    දිනය : 19/06/2015

   නගරය

උෂ්ණත්වය

 (සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

33

25

90

60

වැසි ස්වල්පයක්.

මඩකලපුව

34

26

80

60

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

කොළඹ

30

25

95

75

විටින් විට වැසි.

ගාල්ල

29

24

95

80

විටින් විට වැසි.

යාපනය

32

27

75

65

වැසි ස්වල්පයක්.

මහනුවර

28

23

95

70

විටින් විට වැසි.

නුවරඑළිය

17

14

95

80

විටින් විට වැසි.

රත්නපුරය

30

24

95

80

විටින් විට වැසි.

ත්‍රීකුණාමළය

34

26

85

60

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත.

මන්නාරම

33

28

85

70

වැසි ස්වල්පයක්.