(උපේන්ද්‍ර ප්‍රියංකර ජාතුංගම)

කොරෝනා ආසාදනය වූ සේවකයන් තිදෙනකු වාර්තා වීම හේතුවෙන් කලවාන සතොස ආයතනයක අද (19) වසා දැමිමට පියවර ගත් බව එහි කළමණාකාරීත්වය ප්‍රකාශ කළේය .

පාරිභෝගිකයන් හට සිදු වන අපහසුතාවය පිළිබඳව කණගාටුව පලකල එහි කළමණාකාරීත්වය ආයතනයක විශබීජහරණය කිරිමෙන් අනතුරුව ඉක්මනින් විවෘත කිරීමට පියවර ගන්නා බව ප්‍රකාශ කළේය .