දකුණුපළාත් මහ ඇමැති ශාන් විජේලාල් සිල්වා හා නියෝජ්‍ය ඇමැති නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම මහත්වරුන් දොඩංදූවට පැමිණ ධීවරයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව දෙපැයක් තිස්සේ  පැවැති උද්ඝෝෂණය අවසන් විය.

ගාලු පාර හරස් කැර තිබු ඔරු පාරු ද ඉවත් කැර ගැනිණී.