(කුෂාන් ජයවර්ධන)

කැකිරාව  මඩාටුගම මුස්ලිම් ගම්මානයේ සමඟි මාවත ප‍්‍රදේශයේ ළිඳක සඟවා තිබූ කඩුවක් පිහියක් යුද හමුදාව විසින් කළ විශේෂ සෝදිසියකදී සොයා ගනු ලැබීය.

අදාළ ළිඳ කිසියම් ආගමික සංවිධානයක් මගින් ඉදිකර ඇති එකකි. එම ළිඳ තුළ ආයුධ සඟවා ඇති බවට ප‍්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජාතිකයකු විසින්ම යුද හමුදාවට ලබාදී තිබූ තොරතුරක් අනුව එම ක්ෂණික සෝදිසි මෙහෙයුම සිදුකර තිබේ.

වතුර මෝටර් ආධාරයෙන් ළිදෙහි ජලය ඉවත් කිරීමෙන් පසු ළිං පතුලේ සඟවා තිබු කඩු දෙක සොයා ගැනීමට යුද හමුදාව සමත්වී තිබේ.