(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

මේ දිනවල පවතින වැසි සහිත  කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන්  වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වූ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අද (5) වන විට හදිසි ආපදා නිසා පවුල් 687 ක පුද්ගලයින් 2682 ක්  බලපෑමට ලක්වී ඇතැයි බදුල්ල ආපදාකළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි. 

මියයෑම් 4 ක් වාර්තා වන අතර නිවාස එකොළහකට පූර්ණ හානි ද සිදු වී ඇති බවත් අර්ධ හානි වූ නිවාස 534 සිදුවී ඇති බවත් එම මධ්‍යස්ථානය කියයි.

කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ස්ථාන 10ක් බලපෑමට ලක්වී තිබේ. 

ආරක්ෂිත ස්ථාන 5 ක පවුල් 29ක පුද්ගලයින් 112 දෙනකු රඳවා ඇති බවද එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.