(පාලිත ආරියවංශ)
 
උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ  උඩුවර සහ දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථාන අතර දුම්රියක් පීලිපැනීමට ලක්විය.
 
පීලිපැනීමට ලක්වූයේ අද (22)  අලුයම  5.45 ට  බදුල්ල සිට මහනුවර දක්වා ගමන් කරමින් තිබූ භාණ්ඩප්‍රවාහන දුම්රියයි.