වජිරපානි විජේසිරිවර්ධන

(පානි විජේසිරිවර්ධන)

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා සමාජවාදී සමානතා පක්ෂයෙන් තරග කරනු ලබයි.

විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙකි.

මොහු 2015 ජනාධිපතිවරණය සඳහා ද තරග වැද තිබේ.