නාමල් රාජපක්ෂ

ජාතික සමගි පෙරමුණ

නීතීඥවරයෙකි.

පසුගිය 2015 වසරේ ද ජනාධිපතිවරණයට  අපේක්ෂකයකු ලෙස ඉදිරිපත් විය.

මෙවරද ජාතික සමගි පෙරමුණින් ජනපති අපේක්ෂකත්වයට තරග කරයි.