අශෝක වඩිගමංගාව 

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය

උපන් දිනය -1952 ජනවාවාරි 07 (අවුරුදු  67)

වයඹ පළාත් සභාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙකි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  පුත්තලම දිස්ත්‍රික් සංවිධායක ලෙසද කටයුතු කර තිබේ.

ස්වාධින අපේක්ෂකයකු ලෙස මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වේ.