(යොහාන් භාසුර)

පැය දෙකයි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුව මේ මස 6,8 සහ 9 යන දිනවල තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ පෝය දිනය වන අනිද්දා (7) පැයක විදුලි කප්පාදුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අනුමැතිය ලබාදුන් බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා අද (5) පස්වරුවේ පැවසීය.

ඒ අනුව මේ මස 6,8 සහ 9 දින තුනේ දී ඒ සිට ඩබ්ලිව්  දක්වා කාණ්ඩ 20 ට දිවා කාලයේ පැයක් සහ රාත්‍රියේ පැයයි විනාඩි 20 ක් ද 7 වැනිදා පස්වරු 3.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා කාලයේ පැයක් ද විදුලිය කප්පාදු කිරීමට අවසර දුන් බව  මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති රත්නායක මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.