උදාවූ නව වසර  ලංකාදීප පාඨක ඔබට සාමය, සතුට, සෞභාග්‍ය සපිරි සියලු පැතුම් ඉටුවන සුබ නව වසරක් වේවා!