අවිස්සාවේල්ල - කෑගල්ල මාර්ගයේ ගලිගමුව බෝයගම ප්‍රදේශයට පස් කන්දක් කැඩා වැටීමෙන් එම මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට බාධා එල්ල වී ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය කියයි.

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග මෙම පස් කන්ද කඩා වැටී ඇත

සම්පූර්ණම මාර්ගය අවහිරවන පරිදි පස් කන්ද කඩා වැටී  ඇති අතර පවතින වර්ෂාව නිසා එම පස් කන්ද ඉවත් කිරීම අසීරු වී ඇතැයි ද වාර්තා වෙයි.