(ජයන්ත සමරකෝන්)

2019 අයවැය යෝජනාවට අනුව රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාමිකයින්ගේ වැටුප් විෂමතා ගැලපීමේදී යුද හමුදා විශ්‍රාමිකයින් 51000 ක් අතරින් 25000 කගේ පමණ වැටුප් වැඩිවීමක් අනිද්දා (10) ට යෙදී ඇති විශ්‍රාම වැටුප් දිනයේදී සිදුවන බව යුද හමුදා වැටුප් හා ලේඛන කාර්යාලය පවසයි.

පසුගිය මාසයේ විශ්‍රාමිකයන් 10000 කට පමණ මෙම වැටුප් විෂමතාව නිවැරදි කර සංශෝධිත වැටුප හිමිවූ බවද වැටුප් හා ලේඛන අධ්‍යක්ෂ බ්‍රිගේඩියර් එන්.වේරගොඩ මහතා පැවැසීය.

විශ්‍රාම වැටුප් චක්‍රලේඛ 01/2019 සංශෝධිත (ii) හා 2019.07.26 දරන උපදෙස් ලිපියට අනුව සංශෝධන නිවැරදි කර ගෙවීම සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇත.