(යොහාන් භාසුර)

සුදු සහ දුඹුරු සීනි වර්ග දෙකේම උපරිම සිල්ලර මිලට වඩා රුපියල් 20 ත් 30 ක් අතර ඉහළ මිලකට අද (23) වන විට සීනි අළෙවි කරයි.

සුදු සහ දුඹුරු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 140 සිට 150 දක්වා සිල්ලර මිල ඉහළ ගොස් ඇති අතර වෙළෙදුන් අභිමතය පරිදි සීනි අළෙවි කරන තත්වයක් මේ වන විට උද්ගත වී ඇති බව පාරිභෝගිකයෝ චෝදනා කරති.

සීනිවලට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියමක කරමින් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 2 වැනිදා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව පැකට් කළ සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 125 ක් සහ පැකට් කළ දුඹුරු හෝ රතු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 128 ක් ලෙස ද, පැකට් නොකළ සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 122 ක් සහ පැකට් නොකළ දුඹුරු හෝ රතු සීනි කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 125 ක් බව ද රජය නිවේදනය කළේය.

ආනයනික සුදු සීනි කිලෝවක උපරිම තොග මිල රුපියල් 116 ක් බවට එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්ව තිබුණි.