(නිමල කොඩිතුවක්කු)

මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනතේ 16 වන වගන්තිය යටතේ වූ නියමයන්ට අනුකූලව දැනට මුලු දිවයිනටම පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය හෙට (12)පෙ.ව 07.00ට ඉවත් කරණ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.

එලෙස ඉවත් කරනු ලබන ඇඳිරි නීතිය නැවතත් පස්වරු 02.00ට යළි පැනවෙන අතර එය (13) පෙ.ව. 06.00 දක්වා බල පැවැත්වේන බවද එහි දැක්වේ.