දේශීය ආදායම්  කොමසාරිස්වරුන්ගේ සංගමය, දේශීය ආදායම් මාණ්ඩලික   නිලධාරීන්ගේ සංගමය සහ  දේශීය  ආදායම් පොදු  සේවක  සංගමය  එක්ව  සංවිධානය කළ  විරෝධතාවක්  කොළඹ කොටුව  දේශීය ආදායම් ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට අද (25)  පැවැත්විණි.

ඒ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තුමේන්තුවේ පුරප්පාඩු සම්බන්ධයෙන් වූ අයතා බඳවාගැනීම් සඳහා විරෝධය පළකරමිනි.

ඡායාරූප - චතුර එස් කොඩිකාර