(ප්‍රින්ස් රත්නායක)

බදුල්ල - කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හුණුවල ඕපනායක ප්‍රදේශයේ මාර්ගයේ වම්පස කොටසට විශාල ප්‍රමාණයේ ගසක් කඩා වැටීමෙන් ගමනා ගමන කටයුතු එක් මං තීරුවකට සීමා වී ඇත.