(රංජන් කස්තුරි)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ  ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සැලසුම් ප්‍රතික්ෂේපකරමින් බලධාරීන්  කටයුතු කිරීම නිසා අනාගතයේ රට අඳුරු අගාධයකට වැටීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි ලංවීම ඉංජිනේරු සංගමය චෝදනා කරයි.

‘‘ලංවීම ඉංජිනේරුවරුන්ගේ ගල්ඇඟරු මාෆියාව‘‘ යනුවෙන් ව්‍යාජ බිල්ලෙක් මවමින් ගල්අඟුරු බලාගාර ප්‍රතිකෂේප කිරීම නිසා  අනාගතයේදී රටේ දැඩි විදුලි අර්බුදයක් හටගනු ඇතැයිද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික චරිත ජයනාත් මහතා පැවැසීය.

ලංවීම ඉංජිනේරුවන් එදා සිටම මේ දක්වා අඩුවියදම් විදුලිබල ජනන ක්‍රමයක් වන ගල්ඇඟුරු බලාගාරවල අවශ්‍යතාවය මතු කළ බව ද ජයනාත් මහතා කීය.

සූර්යබල පැනල කර්මානතකරුවන් සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන එජන්තයින් ලබා ලැබීමේ අපෙක්ෂාවෙන් බලධාරීන්ට සහ රටට වැරදි චිත්‍රයක් මවා ඇතැයිද ඔහු පැවැසීය.