(යොහාන් භාසුර)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් සාරා හල්ටන් මහත්මිය සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින බලශක්ති අර්බුදය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළේය.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, ගල්අඟුරු බලශක්තියනේ ඉවත්වීම, ඉන්ධන සැපයුම ස්ථිර කිරීමට සැලසුම් සකස් කිරීම සහ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ඉන්ධන සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී මහකොමසාරිස්වරිය සමඟ සාකච්ඡා කළ බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.