(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

මහබැංකුවේ බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් වෝහාරික විගණන ඉදිරිපත් කළ ආයතන දෙකක්, අමතර වියදම් වශයෙන් තවත් රුපියල් තුන් කෝටි හැටලක්ෂයක පමණ (රුපියල් මිලියන 36.47) මුදලක් රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.

එම මුදල් අදාළ ආයතන දෙකට ගෙවීම සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ද ඉල්ලා තිබේ.

මහබැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලට අදාළ වෝහාරික විගණන වාර්තා ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ වෝහාරික විගණන ආයතන දෙකක් විසිනි.

ඉන් එක් ආයතනයක් වන්නේ බී.ඩී.ඕ.ඉන්දීය ආයතනය වන අතර, අනෙක් ආයතනය වන්නේ කේ.පී.එච්.පී.ශ්‍රී ලංකා ආයතනයයි.

බී.ඩී.ඕ.ඉන්දීය ආයතනය රුපියල් දෙකෝටි දොලොස් ලක්ෂයක පමණ මුදලක් ද කේ.පී.එම්.ජී. ශ්‍රී ලංකා ආයතනය රුපියල් එක්කෝටි හතලිස්තුන් ලක්ෂයක පමණ මුදලක් ද අතිරේක වියදම් වශයෙන් රජයෙන් ඉල්ලා ඇත.