(ඩයනා උදයංගනී)

ජනාධිපතිවරයාට සහ රජයට  ඉවත්වන ලෙස බලකරමින් පාර්ලිමේන්තුව අසල විරෝධතාවක නිරත පිරිස් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසෙන ජපන් මිත්‍රත්ව පාලන අසල පිවිසුමෙහි යොදා ඇති පොලිස් මාර්ග බාධක මත යට ඇඳුම් ද ප්‍රදර්ශනය කර තිබිණි.

විරෝධතාවයට එක්වූ පිරිස් යට ඇඳුම් අතින් ගෙන සහ මාර්ග බාධක මත ‍ප්‍රදර්ශනය කරමින් විරෝධය පළ කරනු දක්නට ලැබිණි. 

(ඡායාරූප: ළහිරු හර්ෂණ)