(ඩී.ජී.සුගතපාල)
 
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ 7වන මහලේ සවිකිරීමට ගෙනෙන ලද වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් ඔසවමින් තිබූ දොඹකර යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාවිරහිත වීම නිසා අද(26) උදෑසන සිට දහවල් වනතුරු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සහ අවට දැඩි කලබලකාරි තත්වයක් පැවතිණි.
 
දොඹකරය ක්‍රියාවිරහිතවීම හේතුවෙන් වායු සමීකරණ යන්ත්‍රය එම මහලේ සඳලු තලය මත කඩා වැටී ඇත.
 
ඉහළට ඔසවන ලද දොඹකරය පහත බෑමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් එය කොයි මොහොතේ හෝ කඩා වැටේ යයි බියට පත්වු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය එයින් ඉවත්වූහ.
 
මේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට මහා මාර්ගයේ  දැඩි වාහන තදබදයක්ද ඇති විය.
 
පසුව දොඹකරය අයත් සමාගම විසින් වෙනත් දොඹකරයක් ගෙනැවිත් එහි ආධාරයෙන් ක්‍රියා විරහිතවූ දොඹකරය පහළට බෑමට කටයුතු කළේය.