(විමුක්ති එස් රුද්‍රිගු)

ශ්‍රී ලංකාවේ අධි උද්ධමන තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි  බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය පවසයි.

බ්ලුම්බර්ග් ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ සමීක්ෂණ අසත්‍ය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජූනි මස මෙරට උද්ධමනය සියයට 54.6 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය ප්‍රකාශ කළේය.

බ්ලුම්බර්ග් ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ සමීක්ෂණ දත්ත උපුටා දක්වමින් ජූනි මස උද්ධමනය සියයට 43.7 වේ යැයි බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය මීට පෙර සඳහන් කළේය.

බොහෝ ආර්ථික විද්‍යාඥයන් අධි උද්ධමන සීමාව ලෙස හඳුන්වන සියයට 50 සීමාව ශ්‍රී ලංකාව ඉතා පහසුවෙන් පසුකර ඇතැයි බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය පවසයි.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය මැයි මාසයේ සියයට 39.1 ක් වූ අතර එය ජූනි මස සියයට 54.6 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.ජූනි මස මාසික වෙනස සියයට 12.8 කි.ජූනි මස සියයට 12.8 මාසික වෙනසට ආහාර කාණ්ඩයේ අයිතම වල මිල ගණන් සියයට 6.81 කින් ඉහළ යාම සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ අයිතම වල මිල ගණන් සියයට 5.99 ඉහළ යාම හේතු විය.

මෙලෙස වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය ඉහළ යාම සඳහා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩවල  අයිතම වල මිල ගණන් හි සිදුවූ මාසික ඉහළ යෑම බලපෑ බව ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ පවසති.

ශ්‍රී ලංකාවේ මැයි මස ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය වූ සියයට 57.4  ජූනි මාසයේදී  සියයට 80.1 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.මැයි මස ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය මැයි මස සියයට 30.6 ක් වූ අතර එය ජූනි මාසයේදී සියයට 42.4 ලෙස සටහන් විය.

ආනයනය කිරීමට විදෙස් සංචිත නොමැතිවීම නිසා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩවල අයිතම හිඟයකට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින බව බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය පවසයි.

ජූනි මාසයේදී මාළු,එළවළු,බේකරි නිෂ්පාදන,සහල් සහ කිරිපිටි මිල ඉහළ ගියේය. එය ආහාර උද්ධමනය වැඩි වීමට හේතු වී ඇත.ආහාර නොවන කාණ්ඩය තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්ධන මිල,ප්‍රවාහන ගාස්තු සහ බස් ගාස්තු ඉහළ යාම ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය වැඩි වීමට සාධකයක් විය.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත  මූලික උද්ධමනය මැයි මාසයේ සියයට 28.4 ක් වූ අතර එය ජූනි මාසයේදී සියයට 39.9 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.