(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)

ගාලු කොටුව ඉන්ධන පිරවුම්හළ අසළ ඉන්ධන ගැනීමට ආ පිරිසක්  විරෝධතාවක නිරතව සිටිති.  

තමන්ට ඉන්ධන ලබා දෙනතුරු කිසිම අත්‍යාවශ්‍ය සේවා යැයි කියාගන්නා වෛද්‍යවරුන්ට හෝ වෙනත් කිසිවකුට ඉන්ධන ගැනීමට ඉඩ නොතබන බව පවසමින්  ටෝකන් ලබාගත් පිරිසක් මෙසේ එම ස්ථානයේ විරෝධතාවක නිරතව සිටිති.

වෛද්‍යවරුන ඇතුළු සෞඛ්‍ය සේවකයන් වෙනුවෙන් අද (01) ඉන්ධන ලබා දීමට වෙන් කර ඇත.