(යොහාන් භාසුර)

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව පසුගිය වසරේ පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ට රුපියල් කෝටි 30ක පමණ (මිලියන 300) සහන ලබාදී ඇතැයි ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ශෂි වෙල්ගම මහතා පැවසීය.

පෞද්ගලික බස්රථවලින් ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව අය කරන බලපත්‍ර ගාස්තු සහ ලොග්ෂීට් ගාස්තුවලින් බස්රථ හිමියන් නිදහස් කරමින් එම සහන ලබාදුන් බව කී ශෂි වෙල්ගම මහතා ඉදිරියේදී ද බස් කර්මාන්තය ආරක්‍ෂාකරගැනීම සඳහා හැකි උපරිම සහන ලබාදෙන බවත් සඳහන් කළේය.

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ බස්රථ 3200 ක් පමණ ලියාපදිංචි වී ඇති බවත් සභාපතිවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.