(ජී.ඩබ්ලිව්.කේ.ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට මේ මස 12 වැනිදා දක්වා ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි  කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට සහ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන වෙත මුළු දිවයිනෙන්ම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 3729 ක් වාර්තාවී ඇතැයි ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ  මධ්‍යස්ථානය කියයි.

මෙයින් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ මධ්‍යස්ථාන වෙත ලැබී තිබු ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 18 ක් වන අතර මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 2547 කි. වෙනත් පැමිණිලි 75 ක් දිවයිනේ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ පැමිණිලි මධ්‍යස්ථාන වෙත ලැබී තිබේ.

ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන්  ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 09 ක් වන අතර වාර්තා වූ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරිම් 1049 කි. වෙනත් පැමිණිලි 31 ක් ජාතික මැතිවරණ පැමිණිලි කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය වෙත වාර්තාවී ඇති බවද එම කාර්යාලයේ ප්‍රකාශිකාවක් සඳහන් කළාය.