කොරෝනා වයිරසයෙන් පුද්ගලයන් 1300ක් මිය ගොස් ඇති අතර, 60,000ක පිරිසක් ආසාදිතයන් බවට පත්ව ඇත.

(සීඑන්එන් ඇසුරිනි)