(***රංජන් කස්තුරි සහ ***හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා)

කොරෝනා ව්‍යසනයෙන් කඩාවැටුණු ව්‍යාපාරවලට සියයට 4 ක සහන පොලී අනුපාතයක් මත ණය නිකුත් කිරීම සඳහා පියවර ගන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වාණිජ බැංකුවලට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

එම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අලුතින් ණය ක්‍රම කීපයක්ම හඳුන්වා  දීමට ඉදිරියේදී පියවර ගන්නා බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සියයට 1 ක සහන පොලියක් මත වාණිජ බැංකුවලට අරමුදල් ලබාදෙන අතර එම මුදල් භාවිතා කර වාණිජ බැංකුවලින් සියයට 4 ක පොලී අනුපාතයක් යටතේ ණය නිකුත් කළ හැකි වන බවද මහ බැංකුව පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අලුතින් හඳුන්වා දෙන මෙම ණය ක්‍රම මගින් කොවිඩ් වසංගතයෙන් කඩා වැටුණු ව්‍යාපාර යළි නංවාලීම සඳහා රුපියල් කෝටි 15000 ක ණය නිකුත් කළ හැකිවනු ඇති බවද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

සහන පොලී අනුපාතයක් යටතේ මහ බැංකුව දැනටමත් රුපියල් කෝටි 2750 ක අරමුදල් වාණිජ බැංකු වෙත සපයා දී ඇතැයිද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් කඩා වැටුණු මෙරට ආර්ථිකය නගා සිටුවීමේ රජයේ ප්‍රයත්නයට සහාය දීමක් ලෙස මෙම ණය වැඩසටහන් හඳුන්වා දෙන බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.