(රංජන් කස්තුරි)
 
තවත් රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් තිදෙනෙකුට වගකීම් පවරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 
අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට අයත් නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යංශය යටතේ ආයතන එම රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ට පවරා ඇත.
 
ඒ අනුව නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති ගාමිණී ලොකුගේ මහතාට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව පවරා දී තිබෙන අතර ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ඇමැති වාසුදේව නානායක්කාර මහතාට පවරා ඇත්තේ ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සහ ජාතික ප්‍රජා ජල සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන වේ.
 
නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා යටතට පවරා ඇත්තේ නාගරික ජනවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය යන ආයතනයන්ය.