(ශාන්ත රත්නායක)

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල පනත හකුලා ගන්නැයි රජයට බලකරමින් සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සංවිධානය කරන ලද නිහඩ විරෝධතාවයක් අද (21 ) කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිට  පැවැත්විණි.

එහිදී අධ්‍යාපන මිල්ටරිකරණය කිරීමටත් මුදලට උපාධි අලෙවි කිරීමටත් ඉඩ නොදන බවත්  අධ්‍යාපන මුදල් මත නොව  කුසලතාවය මත පදනම් විය යුතුය බවත් අධ්‍යාපනය හමුදාකරණයට යටත් නොකරන ලෙස වෛද්‍යවරු රජයට බල කරමින් විරෝධය පැවැත්විය