(යොහාන් භාසුර)

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ මාතර, මහනුවර, කුරුණෑගල සහ වවුනියාව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අත්‍යවශ්‍ය සහ හදිසි අවශ්‍යතා ඇති සේවාලාභීන් වෙනුවෙන් හෙට (15) සිට විවෘත කරන බව ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්වරයා නිවේදනය කරයි.

මීට අමතරව බත්තරමුල්ල ප්‍රධාන කාර්යාලය දැනට ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයට එක්දින සේවාව යටතේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍ර අඛණ්ඩව නිකුත් කරන බවත් පවතින තත්වය යටතේ සේවා සැපයීමේ තීරණ වරින් වර වෙනස්විය හැකි බවත් ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්වරයා කියයි.

මාතර (0415412212 හෝ 0415104444), මහනුවර (0815624509 හෝ 0815624470), කුරුණෑගල (0375550562 හෝ 0375550563) සහ වවුනියාව (0255676344 හෝ 0255676345) යන ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල මෙම දුරකථනවලට ඇමතීමෙන් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකිය.