වැස්ස වැඩි විමත් සමඟ වැව් වල  ජල මට්ටම ඉහළ යද්දී   ජලයේ උඩට  මතුවන මසුන් මැරීම සඳහා ඇතැමුන්  විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරයි.

කොච්චිකට්ටුව මැල්ලන්කුලම වැවේ මසුන් මරන අයුරු ඡායාරූපවලින් දැක්වේ.

(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)