හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට මේ වන විට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වේ.

නිර්පාක්ෂික පිරිසක් මීට සුළු මොහොතකට පෙර වික්‍රමසිංහ මහතාට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණයක් ගෙන ගිය අතර මේ වන විට පක්ෂව සිටින පිරිසක් නිවස අසලට පැමිණ වික්‍රමසිංහ මහතාට සහය දක්වමින් එම ස්ථානයේ රැදී සිටිති.

මේ අතර රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට විරෝධය පා උදෑසන සිදු කළ උද්ඝෝෂණයට සහය දැක්වීමට ප්‍රමාද වී පැමිණි කාන්තාවක්,  වික්‍රමසිංහ මහතාට පක්ෂව සිදුකළ උද්ඝෝෂණකයින්ට කොටු වීම නිසා උණුසුම්කාරී තත්වය ඇති විය.

පොලීසිය මැදිහත්වී මෙම තත්වය පාලනය කර ඇයව එම ස්ථානයෙන් ආරක්ෂාකාරීව පිටත් කිරීමට කටයුතු කළේය.

(ඡායාරූප: ගයාන් අමරසේකර)

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට විරුද්ධව උද්ඝෝෂණය


රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහයෝගය දක්වා කළ උද්ඝෝෂණය

.


කළබලය ඇති වූ අවස්ථාව