(නිමල් ජයරත්න)

මාදුරුඔය ඉසෙඩ්-ඩී ඇළට පිඹුරත්තැවෙන් වැටි සිටි වල් අලියකු පැය අටක මෙහෙයුමකින් ගොඩ ගෙන අලුත්ඔය රක්ෂිතයට පළවා හැරීමට වනජීවි නිලධාරීහු කටයුතු කළහ.

පසු වෙහෙරගල සහ මාදුරුඔය වනජිවි නිලධාරින් විසින් කඹ සහ ටයර්, යකඩ ඉනිමං ආධාරයෙන් ගොඩට ගෙන අලූත්ඔය රක්ෂිතයට පලවා හැරිමට කටයුතු කලහ.

බීමට ජලය සොයා පැමිණි මෙම සද්ධන්තයා ඇළට වැටි කිලෝ මිටර් තුනක් පමණ සැඩපහරට ගසාගෙන ගොස් ඇතැයි වෙහෙරගල සහකාර අඩවි ආරක්ෂක ආර්.ආර්.ශාන්ත මහතා සදහන් කලේය.

ගොඩට ගැනිම සදහා මාදුරුඔය සහ වෙහෙරගල වනජිවි නිලධාරින්ට විශාල වෙහෙසක් දැරිමට සිදුව ඇති අතර පැවති වර්ෂාව ඊට බාධාවක්ද විය.