(නිමල් ජයරත්න)

මාදුරුඔය දම්මින්නේ මහවැලි ඇළකට වැටී සිටි අලි 30ක කණ්ඩායමක් පැය පහක මෙහෙයුමකින් පසු දම්මින්න කැලයට පන්නා දැමූ බව වනජීවි නිලධාරීහු පවසති.

කණ්ඩායම මඟහැරුණු කුඩා අලි පැටවුන් දෙදෙනකු ද  අලි රංචුවට පළවා හැරීමට ගම්වාසීහු හා  වනජිවිය කටයුතු  කළහ.

මෙම මෙහෙයුමට වනජීවි නිලධාරීන්ට  යුද හමුදාව පොලිසිය සහ ගම්වාසින්ද සහයෝග දී ඇත.