(රංජන් කස්තුරි)
 
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය  පෙළ - 2018 විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීමේ අයදුම්පත් අප්‍රේල් මස 12 වැනි දා දක්වා බාර ගන්නා බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත මහතා පැවසීය.

සියලුම අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතු අතර පාසල් අයදුම්කරුවන් සඳහා නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත්‍ර ප්‍රතිඵල ලේඛන සමඟම විදුහල්පතිවරුන් වෙත යැවූ බවද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා කීය.

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් නැවත සමීක්ෂණ අයදුම්පත් පෞද්ගලිකව එවිය යුතු වන බවද සනත් පුජිත මහතා පැවසීය.