(රංජන් කස්තුරි)
 
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ -2018 විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.
 
විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ  www.doenets.lk  වෙබ් අඩවියට පිවිස නිවැරදි විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ප්‍රතිඵල දැනගත හැකි බව ද විභාග  දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පළමු දස දෙනාගේ නම් ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.