(නාලක සංජීව දහනායක)

බඩ ඉරිඟු කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 45 සහතික මිළක් නියම කිරීම සඳහා වන කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරි සති දෙක තුළදී කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.

එමෙන්ම බඩඉරිඟු බීජ මිළදී ගැනීමේදී වැයවන මුදලින් සියයට 50ක මුදලක් රජය විසින් දැරීමටත්, ඔවුන් සඳහා පොහොර සහනාධාරය ලබාදීමත් කටයුතු යොදන බව ද අමාත්‍යවරයා කීය.

මීට අමතරව බඩඉරිඟු වගාව සඳහා අලින්ගෙන් හා ස්වාභාවික ආපාදාවලදී සිදුවන වගා හානියකදී හෙක්ටයාරයකට රුපියල් ලක්‍ෂයක මුදලක් වන්දි වශයෙන් ලබාදීමටත් අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.