(ශාන්ත රත්නායක)

ආණ්ඩුවේ නව උපයනවිට බදු ක්‍රමයට විරුද්ධව හා ජනතාවගේ විදුලි බිල වැඩි කිරීමේ තීරණය වහා හකුලා ගන්නා ලෙස රජයට බලකරමින් ලංවීම ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති සන්ධානය සංවිධානය කරන ලද විරෝධතාවයක් කොටුව විදුලිබල මණ්ඩලය ඉදිරිපිට අද (08) පැවැත්විය

එහිදී  විරෝධය පළ කිරිම සඳහා සාම්ප්‍රදායික සංස්කෘතික අංගයක් ඉදිරිපත් කළ අයුරු