(රංජන් කස්තුරි)
 
වැඩි මිලට සීනි බෙදාහරින සහ අලෙවිකරන ආනයන කරුවන්ට එරෙහිව දැඩි නීති පියවර ගන්නා බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන්කරයි.
 
එවැනි ආනයනකරුවන්ගේ ආනයනික පහසුකම් කපාහරින බවද එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
ලෝක වෙළඳපලේ සීනි මිල අඩුවී ඇතිහෙයින් ආනයනික පිරිවැය කිලෝවට රුපියල් 52 දක්වා අඩුවී ඇති බවද මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.
 
ලෝක වෙළඳපොලේ සීනි මිල ඉතා පහත යෑම නිසා නව බදු පැනවුවද පෙරටත් වඩා කිලෝවකින් රුපියල් 9 ක ලාභයක් ආනයනකරුවන්ට හිමිව තිබෙන බවද මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.